Následující text je "smluvním ujednáním", jehož odsouhlasením se uživatel níže uvedených služeb ("dále jen "Uživatel" či "Uživatelé") zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená (dále jen Smluvní ujednání). V případě porušení Smluvních ujednání kterýmkoli Uživatelem níže uvedených služeb může provozovatel níže uvedených služeb - obchodní společnost MagicWare, s.r.o. (dále jen Provozovatel) uplatnit opatření obsažená v těchto Smluvních ujednáních.

Pravidla užívání serveru MagicPort.cz


Server MagicPort.cz(dále jen Služba MagicPort) umožňuje Uživateli používat jím zaregistrovaný účet a k tomuto účtu ukládat přístupová práva k systémům svých partnerů a to bezplatně.

Uživatel mající zájem o službu automatického přihlašování na vybrané účty externích systémů prostřednictvím Služby MagicPort je povinen si v rámci Služby MagicPort vytvořit uživatelský účet.

Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání jména (emailové adresy) a zvoleného hesla. Kombinace e-mailu a hesla je v systému unikátní a není tedy možné ukládat k jednomu jménu (e-mailové drese) více hesel.

Vyplnění osobních údajů a údajů o zastupované společnosti není povinné, pouze doporučené. Nevyplnění těchto údajů může být v budoucnu překážkou k užívání některých rozšiřujících prvků služby MagicPort.

Podmínkou použití služby MagicPort je přečtení tohoto Smluvního ujednání a zaškrtnutí checkboxu "Souhlasím" umístěného vedle tohoto Smluvního ujednání v internetovém registračním formuláři. Zaškrtnutím uvedeného checkboxu Uživatel souhlasí s následujícími podmínkami užití Služby MagicPort.

Používáním Služby MagicPort se rozumí přihlášení se do systému Služby MagicPortl (tj. zadáním jména emailové adresy a hesla na internetové adrese, na které je tato Služba MagicPort dostupná viz výše).

Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu (viz odst. 2. této části výše) uvedl, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

Provozovatel se zavazuje, že obsah přístupových práv evidovaných v systému neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude obsah práv editovat, cenzurovat ani monitorovat, s výjimkou monitorování počtu přístupových údajů, které uživatel v systému eviduje a frekvence používání služby uživatelem.

Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že Provozovatel bude oprávněn zasílat Uživateli Služby MagicPort jakékoli emailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Služba MagicPort nabízí, o novinkách, které nabízejí ostatní služby provozované provozovatelem a o produktech třetích osob.

Provozovatel si vyhrazuje právo ze systému Služby MagicPort kdykoli bez náhrady vymazat jakýkoli uživatelský účet:

• který byl vytvořen uživatelem za účelem postoupení, ať už úplatného, či bezúplatného jinému Uživateli,
• který byl vytvořen, ale uživatel se do něj nepřihlásil déle než 1/2 roku
• který byl vytvořen, ale 14 dnů po vytvoření nebyl ani jednou použit,
• který slouží k protiprávní činnosti či činnosti nebo je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
• který byl vytvořen tak, že zvolená emailová adresa nepatří osobě, která účet zřizuje
• a budí dojem, že Uživatelem služby je jiný v rámci celosvětové počítačové sítě internet obecně známý Uživatel,
• který byl vytvořen tak, že zvolená emailová adresa nemá souvislost se jménem právnické či fyzické osoby, která je Uživatelem, a budí dojem, že Uživatelem služby je jiná obecně známá právnická nebo fyzická osoba,
• který byl používán v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
• jehož Uživatel se pokusil přihlásit jako jiný Uživatel bez vědomí tohoto jiného Uživatele či se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod Služby MagicPort.
• který je používán pro útok na systémy třetích osob či provozovatele služby MagicPort,

Všechny shora uvedené činnosti v rozporu s těmito podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti systému MagicPort, budou ze strany Provozovatele posuzovány jako nedodržení těchto Smluvních ujednání a Provozovatel je oprávněn uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení či odepření služby. Je zakázána registrace několika Účtů jedním Uživatelem.

Provozovatel Služby MagicPort nenese žádnou odpovědnost za obsah a legálnost získání přístupových práv uložených ve službě MagicPort. Za obsah přístupových práv je po všech stránkách plně odpovědný Uživatel, který svůj účet u služby MagicPort zřizuje.

Každý, kdo zadává o sobě i o jiných jakékoli údaje v rámci Služby MagicPort, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti MagicWare, spol. s r.o., která je provozovatelem služby. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti Internet MagicWare, spol. s r.o. Provozovatel se tímto zavazuje po doručení odvolání bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru MagicPort.cz odstranit.

Služba MagicPort je poskytována zdarma, v rámci toho Provozovatel nenese odpovědnost za:

* případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služby MagicPort,
* případnou ztrátu nebo poškození dat, jež Uživatel prostřednictvím služby ukládá
* jakýkoliv jiný následek používání Služby MagicPort.

Nikdo není oprávněn, společnost MagicWare, spol. s r.o. nevyjímaje, manipulovat s údaji za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku.

Uživatel souhlasí s možností použití obsahu shora uvedených služeb taktéž v mobilních aplikacích.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoliv změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto Smluvního ujednání, změnu užití kterékoliv z výše zmíněných služeb, a to i bez předchozího upozornění.

Všechny přístupy z jednoho místa

Internetová aplikace Magicport Vám odstraní nutnost neustálého přihlašování do systému, které využíváte pro svou práci či zábavu.

Magicport je nyní zaměřen převážně na systémy cestovního ruchu. Ať jste prodejce zájezdů, cestovatel, nebo zaměstnanec cestovní kanceláře, aplikace sdruží na jednom místě všechny vaše přístupy a ušetří Váš čas s logováním, i hledání hesel.

Přihlášení

trvalé přihlášení

Registrace